TRAINING

Đào tạo public

Phân tích báo cáo tài chính

Thời lượng: 15 buổi/30 tiết

Học phí: 2,600,000 VNĐ

(Bao gồm cả Tea Break, chi phí tài liệu, in ấn, giảng viên, chứng nhận)

Phí ưu đãi: 2,200,000 VNĐ

Học viên đăng ký và hoàn tất phí trước khai giảng 5 ngày Đăng ký từ 2 học viên Là khách hàng thân thiết của DGroup

Địa điểm: Phòng học VIP Tầng 5, Tháp C, Tòa nhà Central Point, 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Chương trình đào tạo khác

Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và công nợ cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và khả năng sinh lời trong kỳ của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính cung cấp các thông tin kinh tế – tài chính chủ yếu cho người sử dụng thông tin kế toán trong việc đánh giá, phân tích và dự đoán tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong hệ thống báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một tư liệu cốt yếu trong hệ thống thông tin về các doanh nghiệp.

Như chúng ta đã biết mọi hoạt động kinh tế của doanh nghiệp đều nằm trong thể tác động liên hoàn với nhau. Bởi vậy, chỉ có thể phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp mới đánh giá đầy đủ và sâu sắc mọi hoạt động kinh tế trong trạng thái thực của chúng. Trên cơ sở đó, nêu lên một cách tổng hợp về trình độ hoàn thành các mục tiêu- biểu hiện bằng hệ thống chi tiêu kinh tế kỹ thuật tài chính của doanh nghiệp.

Trong điều kiện kinh doanh theo cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước, các doanh nghiệp đều bình đẳng trước pháp luật trong kinh doanh. Mỗi doanh nghiệp đều có rất nhiều đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của mình như các nhà đầu tư, nhà cho vay, nhà cung cấp…Mỗi đối tượng này quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp trên những gốc độ khác nhau. Song nhìn chung, họ đều quan tâm đến khả năng tạo ra dòng tiền mặt, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán, và mức độ lợi nhuận tối đa. Bởi vậy phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp phải đặt được các mục tiêu sau:

Phân tích báo cáo tài chính phải cung cấp đầy đủ những thông tin hữu ích cho các nhà đầu tư, các chủ nợ và những người sử dụng khác để họ có thể ra các quyết định về đầu tư, tín dụng và các quyết định tương tự.

Thông tin phải dễ hiểu với những người có trình độ tương đối về kinh doanh và về các hoạt động kinh tế mà muốn nghiên cứu các thông tin này.

Phân tích báo cáo tài chính cũng nhằm cung cấp thông tin quan trọng nhất cho chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các chủ nợ, và những người sử dụng khác đánh giá số lượng, thời gian và rủi ro của những khoản thu bằng tiền từ cổ tức hoặc tiền lãi. Vì các dòng tiền của các nhà đầu tư liên quan với các dòng tiền của doanh nghiệp nên quá trình phân tích phải cung cấp thông tin để giúp họ đánh giá số lượng thời gian rủi ro của các dòng tiền thu thuần dự kiện của doanh nghiệp.

Phân tích báo cáo tài chính cũng phải cung cấp tin về nguồn lực kinh tế, vốn chủ sở hữu, các khoản nợ, kết quả của quá trình, các tình huống làm biến đổi các nguồn vốn và các khoản nợ của doanh nghiệp. Đồng thời qua đó cho biết thêm nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với nguồn lực này và các tác động của những nghiệp vụ kinh tế, giúp cho chủ doanh nghiệp dự đoán chính xác quá trình phát triển doanh nghiệp trong tương lai.

Qua đó cho thấy, phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp là quá trình kiểm tra, đối chiếu số liệu, so sánh số liệu về tài chính thực có của doanh nghiệp với quá khứ để định hướng tương lai. Từ đó, có thể đánh giá đầy đủ mặt mạnh, mặt yếu trong công tác quản lý doanh nghiệp và tìm ra các biện pháp sát thực để tăng cường các hoạt động kinh tế và còn là căn cứ quan trọng phục vụ cho việc dự đoán, dự báo xu thế phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

I - Quản trị tài chính doanh nghiệp

 1. Tài chính và mục tiêu tài chính của doanh nghiệp
 2. Quản trị tài chính doanh nghiệp.
 • Kế hoạch tài chính;
 • Kiểm soát tài chính;
 • Quyết định tài chính;
 1. Chi phí sử dụng vốn (cost of funds)
 • Chi phí sử dụng vốn ; Rủi ro và chi phí vốn;
 • Cơ cấu vốn ; Lãi suất tiền vay;
 • Chi phí vốn chủ sở hữu ; Lợi nhuận lưu giữ.
 1. Đầu tư (Investment)
 • Đầu tư và chi phí tạo vốn; Chi phí tạo doanh thu;
 • Quản lý vốn lưu động;
 • Quản lý vốn đầu tư vào tài sản dài hạn;
 • Cơ cấu huy động vốn; Tài trợ vốn; Chính sách tài trợ vốn;
 1. Nợ và rủi ro tài chính
 • Nợ và rủi ro tài chính;
 • Ảnh hưởng của đòn cân nợ.
 1. Nguồn vốn huy động
 • Thành viên góp vốn ; Phát hành cổ phiếu; Lợi nhuận lưu giữ
 • Tín dụng thương mại ; Vay ngân hàng / trái phiếu ; Thuê tài chính.

II - Phân tích báo cáo tài chính

 1. Phân tích kết cấu
 2. Phân tích tỷ số tài chính và các nguyên tắc chung khi phân tích
 3. Phân tích khả năng sinh lời
 4. Mô hình phân tích Dupont & Dupont mở rộng
 5. Các tỷ số khả năng sinh lời thứ cấp
 6. Kết hợp phân tích các tỷ số khác nhau
 7. Rủi ro tài chính
 8. Tỷ số nợ
 9. Tỷ số liên quan đến các khoản mục vốn lưu động
 10. Đầu tư quá mức vào vốn lưu động và kinh doanh quá sức
 11. Tỷ số thị trường chứng khoán

Thông tin khác từ báo cáo kế toán của doanh nghiệp.

Vũ Văn Ninh

Vũ Văn Ninh

Chuyên gia - Giảng viên